User Tools

Site Tools


th:info

ข้อมูลของสไลด์

การคลิกที่สัญลักษณ์รูปตัว i ขนาดเล็ก

ใต้แต่ละสไลด์จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ข้อมูลเมตา, ตลอดจนภาพขนาดย่อและบาร์โค้ดของแต่ละสไลด์

ข้อมูล

บนแถบข้อมูล คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสไลด์ซึ่งรวมถึง ความละเอียดทางกายภาพ, ความละเอียดทางดิจิทัล, ชื่อไฟล์, รูปแบบไฟล์, และการบีบอัดภายในที่ใช้, จำนวนเลเยอร์, และช่อง (โดยปกติ ในสไลด์ฟลูออเรสเซนต์จะมีจำนวนมากกว่าหนึ่ง)

ข้อมูลเมตา

บนแถบข้อมูลเมตา คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเมตาทั้งหมดในสไลด์ได้

โดยข้อมูลในแถบนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของสไลด์เป็นอย่างมาก

ในบางสไลด์อาจมีข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ในขณะที่บางสไลด์อาจจจะไม่มีเลย โดยปกติ

คุณสามารถดูข้อมูลความละเอียดเกี่ยวกับสไลด์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้สแกน เช่น ประเภทกล้อง, เวอร์ชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์, วันที่ เป็นต้น

รูปขนาดย่อ/บาร์โค้ด

คุณสามารถตรวจสอบรูปขนาดย่อและบาร์โค้ดได้ที่บริเวณมุมขวาบนของไดอะล็อกทั้งสองแถบ ถ้าหากมีข้อมูลในรูปแบบของไฟล์

th/info.txt · Last modified: 2022/07/18 13:21 by charlotte