User Tools

Site Tools


th:z-stack

รองรับสไลด์ซ้อนโฟกัส

PMA.start รองรับสไลด์แบบซ้อนโฟกัส (z-stacked) จากผู้จำหน่ายที่หลากหลาย

กรุณาตรวจสอบที่ รูปแบบของเรา สำหรับรายการของรูปแบบที่เรารองรับในปัจจุบัน

th/z-stack.txt · Last modified: 2022/07/18 15:28 by charlotte