User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:license_expiration

ใบอนุญาตหมดอายุ

เมื่อใบอนุญาตของคุณหมดอายุหรือกลายเป็นโมฆะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยังคงสามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปได้ แต่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากเข้าสู่ระบบ:

นอกเหนือข้อความจากระบบนี้ ไทล์ที่ให้บริการผ่านเซิร์ฟเวอร์จะแสดงด้วยสี “จาง” และมีการแจ้งเตือนบนแต่ละไทล์ ทำให้คุณควร ติดต่อ Pathomation เพื่อแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ครั้งแรก

คุณต้องใช้ใบอนุญาตในการใช้งานครั้งแรก

ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ

ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อใบอนุญาตหมดอายุเหลือน้อยกว่าหนึ่งเดือน:

ใบอนุญาตหมดอายุ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่เข้าสู่ระบบหากใบอนุญาตหมดอายุ:

th/license_expiration.txt · Last modified: 2022/08/03 11:45 by charlotte