User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:release_management

ประวัติของเวอร์ชัน

ปล่อยแล้ว รุ่น การแก้ไข เอกสาร
PMA.core 3.0.0 (เวอร์ชันปัจจุบัน) f47dcd30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
PMA.core 2.0.2 2081 มีนาคม พ.ศ. 2565 Wiki
PMA.core 2.0.1 2069 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 Wiki
PMA.core 2.0.0 1803 มกราคา พ.ศ. 2564 Wiki
PMA.core 1.2.2 915 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
PMA.core 1.2.1 906 ธันวาคม พ.ศ. 2561
PMA.core 1.2.0 883 ตุลาคม พ.ศ. 2560
PMA.core 1.1.0 784 สิงหาคม พ.ศ. 2559
PMA.core 1.0.0 604 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
th/release_management.txt · Last modified: 2022/07/19 16:30 by charlotte