User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:active_sessions

เซสชั่นที่มีการใช้งาน

ในส่วนการจัดการเซสชัน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะปรากฏขึ้น โดยระบบจะอนุญาตให้คุณยุติเซสชันของผู้ใช้ได้

เวลาการใช้งานของเซสชันกำหนดโดย ค่าการหมดเวลาของเซสชัน ASP.Net ที่แสดงในหน้าตรวจสอบการติดตั้ง เมื่อเซสชันไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ใช้จะถูกล็อกออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

คุณอาจลบเซสชันที่ใช้งานอยู่ (เช่น เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน; บางทีผู้ใช้ปลายทางอาจไม่ได้ทำการออกจากระบบอย่างถูกต้อง) แต่คุณจะไม่สามารถลบเซสชันของคุณเองได้

th/active_sessions.txt · Last modified: 2022/08/03 11:31 (external edit)